سانيار

امروز ٩بهمن٩٦سانيار صبح ١٠٠٠٠تومانپور إز كيف من برداشت و در رو بار كرد و داشت بيرون ميرفت. و در ماشين لباسشويي أر بلد كرد و إز اون بالا رفت و به ظرف شستن من نگاه مي كرد

ديشب وقت خواب سامي خوابيد روي تخت جديد سانيار و اوتو بزور إز تختش بيرون كرد

/ 0 نظر / 51 بازدید